ทำไมต้องบ้านคุณหนู

การพิจารณาตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูก  เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการตัดสินใจนี้

จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูก ที่กำหนดว่าลูกจะเติบโตในทิศทางใดในก้าวแรกของการเรียนรู้

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ดำเนินการศึกษาแบบบูรณาการ จัดการเรียนการสอนโดยผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประยุกต์วิชาการ กิจกรรม และการเล่นเข้าด้วยกันอย่างสมดุล โดยยึดหลัก “เรียนคือเล่น เล่นคือเรียน”

โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ตั้งอยู่ในทำเลที่ง่าย ต่อการรับส่ง อีกทั้งยังมีการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก มีห้องเรียนที่สะอาด ปลอดโปร่ง ปลอดภัย มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าแสดงออก แก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ปฏิบัติ รู้จักการให้ และมีความเข้าใจผู้อื่น

โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คุณครูเก่ง มีความรู้ รักเด็ก และมีประสบการณ์ในการสอน ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเด็ก โดยตรงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษาปฐมวัย)

โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน):(สมศ) ในเกณฑ์ดีมาก เพราะฉะนั้นเรียนจบจากที่นี่ สามารถเข้าศึกษาต่อ ในระดับประถมศึกษาได้ทุกโรงเรียนไม่ว่ารัฐบาลหรือเอกชน

บ้านคุณหนู...“อบอุ่นปลอดภัย ใส่ใจเหมือนบ้าน”