ระเบียบและข้อปฎิบัติ

  1. การรับนักเรียน
  2. หลักฐานการรับสมัคร
  3. เวลาเรียน
  4. ภาคเรียนและวันหยุด
  5. นักเรียนแรกเข้า
  6. การหยุด
  7. การรับ – ส่ง
  8. การแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว