แผนกเตรียมอนุบาล

ฝึกพัฒนาการทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ชั้นอนุบาล 1 สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงการช่วยเหลือตัวเอง 

มีการบันทึกพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ โดยการสังเกตอย่างใกล้ชิด 

เรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติและกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าอนุบาล

 

PK Penguin PK White Rabbit PK Blue Whale PK Brown Bear
   
PK Little Duck PK Green Frog